Tổng quan Số liệu Mực nước ngày

Câp Nhật
Chạm để hiển thị biểu đồ
Thấp nhất (m) Cao nhất (m) Hiện tại (m) Thay đổi (m)