Loading...
Tên hồ Thời gian quan trắc Chỉ số quan trắc MN so với tk (m) Tỷ lệ Wtd/Wtk (%)
Hht (m) Wht (triệu m3) Q đến (m3/s) Q qua tràn (m3/s) Q phát điện (m3/s) Q cống (m3/s) Q đi (m3/s) Lượng mưa (mm)