Tổng lượng mưa từ 19:00 07/08 đến 01:19 08/08

Không mưa
Dưới 50 mm
Mưa nhỏ
Từ 50 - 100mm
Mưa vừa
Từ 100 - 200mm
Mưa to
Lớn 200 mm
Mưa rất to
Câp Nhật
Chạm để hiển thị biểu đồ
Tên Trạm Huyên Tổng lượng mưa (mm) Xu Hương Báo động